/Regulamin
Regulamin 2019-01-26T17:15:37+00:00

Regulamin Sklepu Internetowego Get Oaked

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem niniejszego Sklepu Internetowego https://getoaked.pl oraz przyjmującym zamówienie jest: Get Oaked Ostrowscy Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Obywatelskiej 13/139, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod nr 0000687895, REGON: 367855881, NIP: 5223096471, zwana w dalszej części Sklepem Get Oaked.
 2. Kontakt do Sklepu Get Oaked:
  Get Oaked Ostrowscy Spółka Jawna
  ul. Obywatelska 13/139
  02-409 Warszawa
  e-mail: kontakt@getoaked.pl
 3. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Get Oaked, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym Get Oaked, dostarczania zamówionych produktów do Klienta, płatności za zakupione produkty, anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 4. Do przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego Get Oaked oraz składania zamówień na produkty niezbędny jest:
 • komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera;
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ I ICH REALIZACJA

 1. Sklep Get Oaked prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia od Klientów przyjmowane są przez stronę internetową www.getoaked.pl. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 2. Klient jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.
 3. Klient składa zamówienie wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „DODAJ DO KOSZYKA”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie. W zamówieniu Klient:
  • dokonuje wyboru zamawianych towarów,
  • dokonuje wyboru sposobu dostawy,
  • podaje adres dostawy oraz adres rozliczeniowy (mogą to być różne adresy),
  • dokonuje wyboru sposobu płatności,
  • ma możliwość wpisania kodu rabatowego otrzymanego od Sklepu Get Oaked.
 4. Natychmiast po złożeniu zamówienia, Klient zostaje poinformowany drogą mailową (na adres mailowy, na który zostało złożone zamówienie), że zamówienie dotarło do Sklepu Get Oaked.
 5. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 6. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży.
 7. Jeżeli po złożeniu przez Klienta zamówienia, Sklep Get Oaked nie będzie mógł go zrealizować (np. towar jest niedostępny), Sklep Get Oaked ma obowiązek powiadomić o tym Klienta i zwrócić wpłacone przez niego pieniądze, w terminie do czternastu dni (chyba, że Sklep zaproponuje Klientowi inny produkt i Klient będzie zainteresowany zamianą).

ZMIANY W ZAMÓWIENIACH/ANULOWANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Klient może zmienić lub anulować zamówienie kontaktując się z Obsługą Get Oaked e-mailem pod adresem kontakt@getoaked.pl.

CENY TOWARÓW

 1. Sklep Get Oaked zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie www.getoaked.pl i oferuje towary za pośrednictwem internetu.
 2. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Get Oaked wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.
 4. Klient może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od Sklepu Get Oaked. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami chyba, że regulamin danej promocji wskazuje inaczej.
 5. Sklep Get Oaked zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.
 6. Promocje w Sklepie Get Oaked nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

FORMY PŁATNOŚCI I ROZPOCZĘCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
  • Przedpłata przelewem bankowym na konto Get Oaked: Get Oaked Ostrowscy sp. j.; ul. Obywatelska 13/139, 02-409 Warszawa; nr konta w banku mBank: 76 1140 2004 0000 3802 7698 6856
  • Przelewem bankowym lub kartą płatniczą (poprzez system płatności PayU). Przy tych formach płatności realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep Get Oaked potwierdzenia poprawnego wykonania płatności od operatora płatności.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu zapłaty przelewem bankowym lub kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do uiszczenia ceny za zamówiony towar, na wskazane przez sklep Get Oaked konto bankowe, w terminie 21 dni od dnia potwierdzenia, że zamówienie dotarło do sklepu Get Oaked. W przypadku nie uiszczenia przez zobowiązanego Klienta należnej ceny w powyżej wskazanym terminie, Sklep Get Oaked ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy i anulowania zamówienia, o czym Klient zostanie zawiadomiony.

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA I CZAS DOSTAWY

 1. W celu realizacji Zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających ich realizację, tj. imienia i nazwiska, adresu (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym, kraj), numeru telefonu, adresu email.
 2. Przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki to 1-2 dni robocze.
 3. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Kuriera DHL.
 4. Sposób i deklarowany przez przewoźnika termin dostawy na terenie Polski:
  • Poczta Polska, przewidywany czas dostawy: 2-3 dni robocze
  • Kurier DHL: przewidywany czas dostawy: 1-2 dni robocze.
 5. Sklep Get Oaked zobowiązuje się zrealizować zamówienie najpóźniej w terminie trzydziestu dni od dnia jego złożenia.
 6. Towar wysyłany i dostarczany jest tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku.

KOSZT PRZESYŁKI

 1. Koszt dostawy wynosi:
  • Poczta Polska – 4,50 zł
  • Kurier – 9,00 zł
 2. Sklep Get Oaked może w ramach promocji zawiesić pobieranie opłaty za przesyłkę umieszczając stosowną informację na stronach Get Oaked.

REKLAMACJE

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu dwóch lat od daty wydania mu danego produktu przez Sklep Get Oaked. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej kontakt@getoaked.pl lub listownie na adres: ul. Obywatelska 13/139, 02-409 Warszawa.
 2. Sklep Get Oaked w ciągu czternastu dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sklep Get Oaked Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z opisem reklamacji na adres: Get Oaked Ostrowscy sp. j., ul. Obywatelska 13/139, 02-409 Warszawa
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep Get Oaked niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sklep Get Oaked zwróci należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sklepu Get Oaked z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Spółce za nabycie danego produktu.
 6. Klient ma również możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY/ZWROT TOWARU

 1. W Sklepie Get Oaked Klient będący konsumentem może zrezygnować z zakupu w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki nie podając przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 3. Aby odstąpić od umowy Klient musi złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Formularz zwrotu towaru dołączany jest do zamówienia, można również skorzystać ze wzoru umieszczonego tutaj. Oświadczenie należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej (kontakt@getoaked.pl) lub listownie na adres: ul. Obywatelska 13/139, 02-409 Warszawa
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zwraca towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Klient zwraca towar na adres Sklepu: Get Oaked Ostrowscy sp. j., ul. Obywatelska 13/139, 02-409 Warszawa
 5. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient.
 6. Przed odstąpieniem od umowy, Klient nie powinien korzystać z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. W przeciwnym razie, Klient będzie ponosił odpowiedzialności za zmniejszenie wartości towaru.
 7. Sklep Get Oaked zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Get Oaked). Zwrotu płatności Sklep Get Oaked dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. Sklep Get Oaked dokonuje zwrotu należności niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym Sklep Get Oaked został poinformowany przez Klienta o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. W przypadku zwrotu towaru (odstąpienia od umowy) Sklep Get Oaked może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Zamawiającemu, jeżeli zawarł on umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (jako przedsiębiorca).

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Rejestrując się w Sklepie Get Oaked Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Get Oaked.
 2. Jeśli Klient wyrazi na to zgodę jego dane osobowe będą wykorzystywane w celach marketingowych. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie poprzez wysłanie odpowiedniej dyspozycji na maila: kontakt@getoaked.pl
 3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu dostawy za pośrednictwem poczty lub Kuriera, Sklep Get Oaked, wyłącznie w celu wykonania zawartej z Klientem umowy i wyłącznie w zakresie niezbędnym do dokonania dostawy, przekaże dane osobowe Klienta, firmie świadczącej usługi pocztowe lub kurierskie, wraz ze zleceniem dostawy.
 4. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 5. Zgodne z ww. ustawą, Klienci sklepu Get Oaked mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. W tym celu należy przesłać dyspozycje na adres: kontakt@getoaked.pl lub listownie na adres: ul. Obywatelska 13/139, 02-409 Warszawa
 6. Administratorem danych osobowych jest Get Oaked Ostrowscy sp. j. z siedzibą w Warszawie, ul. Obywatelska 13/139
 7. Sklep Get Oaked nie udostępnia danych osobowych Klientów podmiotom trzecim w celach ich przetwarzania.

Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych znaleźć można w Polityce Prywatności.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie publikowane materiały opisowe (opisy i zdjęcia) produktów stanowią własność Sklepu Get Oaked lub są przez nią publikowane za zgodą osób i/lub podmiotów posiadających majątkowe prawa autorskie do tych materiałów.
 2. Publikowanie lub wykorzystywanie przez inne osoby lub podmioty całości lub fragmentów materiałów publikowanych przez Get Oaked bez pisemnej zgody jest zabronione.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827)
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 11 stycznia 2018.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.getoaked.pl Klienci posiadający konto zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sklep Get Oaked poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji o zmianie Regulaminu. W przypadku, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sklep Get Oaked w ciągu 14 dni od daty poinformowania go o zmianie. Brak sprzeciwu w terminie 14 dnia od daty zawiadomienia, uważa się za akceptację Regulaminu. Brak akceptacji nowej wersji Regulaminu jest jednoznaczny z wypowiedzeniem umowy oraz spowoduje usunięcie konta Klienta.

Stan na dzień: 26 stycznia 2019

Privacy Preference Center

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?