/Polityka prywatności
Polityka prywatności 2018-05-23T22:30:27+00:00

Polityka prywatności i plików cookies sklepu internetowego Get Oaked

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Polityka Prywatności Get Oaked to dokument, w którym znajdują się zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://getoaked.pl

Administrator strony

Administratorem strony jest Get Oaked Ostrowscy Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Obywatelskiej 13/139, NIP: 5223096471

Pytania i kontakt

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili Klient może skontaktować się z obsługą Get Oaked, wysyłając wiadomość na adres kontakt@getoaked.pl.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Skrócona wersja najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności:

 1. Zakładając konto użytkownika za pośrednictwem strony, składając zamówienie, zapisując się do newslettera, składając reklamację, odstępując od umowy czy po prostu kontaktując się z Get Oaked, Klient przekazuje Get Oaked swoje dane osobowe, a Get Oaked gwarantuje Klientowi, że jego dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody Klienta.
 2. Get Oaked powierza przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Get Oaked korzysta z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony przez Klientów, takie jak podstrony, które wyświetlili, czas, jaki spędzili na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies Klient ma możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics Get Oaked będzie mogło korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie.
 4. Get Oaked korzysta z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Klientów reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies Klient może zadecydować, czy wyraża zgodę na korzystanie przez Get Oaked w konkretnym przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.
 5. Get Oaked korzysta z narzędzi remarketingowych Google AdWords. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google AdWords. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies Klient ma możliwość zadecydowania, czy Get Oaked będzie mogło w przypadku Klienta korzystać z Google AdWords, czy nie.
 6. Get Oaked osadza na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy Klient odtwarza takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.
 7. Get Oaked zapewnia możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube.
 8. Get Oaked wykorzystuje pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Poniżej znajduje się rozwinięcie opisanych w skrócie punktów.

DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych Klienta w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Get Oaked Ostrowscy Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Obywatelskiej 13/139, NIP: 5223096471

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych.

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • wykonanie zawartej z Get Oaked umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Get Oaked (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • cele analityczne, takie jak dobór usług do Klientów Get Oaked, optymalizacja produktów lub usług Get Oaked na podstawie uwag Klientów, optymalizacja procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co jest prawnie uzasadnionym interesem Get Oaked (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

Ponadto wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).

Uprawnienia.

RODO przyznaje Klientowi następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli taką zgodę Klient wyraził.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Get Oaked zachęca Klientów do zapoznania się z tymi przepisami i wyjaśniamy, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Klientowi w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania jego danych osobowych. Get Oaked dołożyło jednak starań, by w ramach opisu poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych wskazać na przysługujące Klientowi w ramach tych operacji uprawnienia.

Należy podkreślić, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Klientowi zawsze – jeżeli Klient uzna, że przy przetwarzaniu jego danych osobowych Get Oaked dopuściło się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, ma możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Klient zawsze może również zwrócić się do Get Oaked z żądaniem udostępnienia mu informacji o tym, jakie dane na jego temat posiada Get Oaked oraz w jakich celach je przetwarza. W tym celu należy wysłać wiadomość na kontakt@getoaked.pl. Podany powyżej adres e-mail można wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Bezpieczeństwo.

Get Oaked gwarantuje poufność wszelkich przekazanych spółce danych osobowych oraz zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Wykaz powierzeń.

Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 1. zenbox sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 7, 42-200 Częstochowa; NIP: PL949-219-10-21; REGON: 242888558; KRS: 0000414281 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
 2. IFIRMA SA z siedzibą przy ul. Grabiszyńskiej 241 B, 53-234 Wrocław; NIP: 898-16-47-572; REGON: 931082394; KRS: 0000281947 – w celu korzystania z systemu do fakturowania i usług księgowych, w którym przetwarzane są dane Klientów podczas wystawiania faktur.

Wszystkie podmioty, którym Get Oaked powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

CELE I CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA

Konto użytkownika.

Zakładając konto użytkownika, Klient musi podać swój adres e-mail oraz zdefiniować hasło do konta. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta. W ramach edycji profilu użytkownika Klient może podać dalej idące dane na swój temat, tj. imię i nazwisko, adres rozliczeniowy oraz adres do wysyłki. Podanie tych danych jest całkowicie dobrowolne. Klient może posiadać konto, nie podając tych dalej idących danych. W takiej sytuacji, składając zamówienie będzie musiał te dane wprowadzić ręcznie.

Dane wprowadzone przez Klienta w ramach konta użytkownika przetwarzane są wyłącznie w celu utrzymywania konta i zapewnienia możliwości korzystania z niego. Podanie danych w koncie użytkownika ma za zadanie ułatwić Klientowi składanie zamówień w sklepie poprzez automatyczne podstawianie danych do formularza zamówienia.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta w ramach konta użytkownika jest realizacja umowy o prowadzenie konta, którą Klient zawiera na podstawie regulaminu sklepu – art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Dane zgromadzone na koncie użytkownika przetwarzane są w ramach systemu Woocommerce i przechowywane na serwerze zapewnianym przez zenbox.pl.

Dane Klientów będą przetwarzane w ramach konta tak długo, jak długo będą posiadać konta użytkowników. Po usunięciu konta, dane Klienta zostaną usunięte z bazy, za wyjątkiem danych o złożonych zamówieniach.

W każdej chwili Klient może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych przetwarzanych w ramach konta, logując się do swojego konta użytkownika. Po zalogowaniu się do konta może w każdej chwili zmodyfikować swoje dane, jak również je usunąć, za wyjątkiem danych o złożonych zamówieniach. W każdej chwili może podjąć również decyzję o usunięciu konta.

W stosunku do danych zgromadzonych w koncie użytkownika, Klientowi przysługuje również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Zamówienia.

Składając zamówienie, Klient musi podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres do dostawy, adres e-mail, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Dane przekazane Get Oaked w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej spółki (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane zawarte w zamówieniu złożonym za pośrednictwem sklepu przetwarzane są w ramach systemu Woocommerce i przechowywane na serwerze zapewnianym przez zenbox.pl.

Jeżeli Klient posiada konto użytkownika, to zamówienie będzie widoczne w ramach historii zamówień danego konta.

Każde zamówienie dokumentowane jest paragonem lub fakturą. Faktury wystawiane są z wykorzystaniem systemu IFIRMA.

Zamówienia są również rejestrowane w wewnętrznej bazie Get Oaked w celach archiwalnych i statystycznych.

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane przez Get Oaked w celach statystycznych. Get Oaked ma obowiązek przechowywać faktury z danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W przypadku danych o zamówieniach nie ma możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Klient nie może również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie może sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy może jednać sprzeciwić się przetwarzaniu przez Get Oaked swoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia swoich danych z bazy Get Oaked.

W stosunku do danych o zamówieniach Klientowi przysługuje również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Dane Klienta są również przetwarzane po zakończeniu realizacji zamówienia, w celu badania satysfakcji Klienta i określanie jakości obsługi Get Oaked, co jest prawie uzasadnionym interesem Get Oaked (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Newsletter i treści marketingowe.

Jeżeli Klient chce zapisać się do newslettera, w tym otrzymywać informacje o promocjach i ofertach specjalnych, musi przekazać Get Oaked swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera.

Dane przekazane Get Oaked podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Klientowi newslettera, w tym informacji o promocjach i ofertach specjalnych, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera. Dane osobowe niezbędne do wysyłki newslettera przetwarzane są wyłącznie przez Get Oaked.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że Klient wcześniej zrezygnuje z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie jego danych z bazy.

W każdej chwili Klient może sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje mu również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Reklamacje i odstąpienie od umowy.

Jeżeli Klient składa reklamację lub odstępuje od umowy, to przekazuje Get Oaked dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuję imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego.

Dane przekazane Get Oaked w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celach statystycznych.

W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy Klient nie ma możliwości sprostowania tych danych. Nie może również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy Klient może jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez Get Oaked swoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia ich z bazy Get Oaked.

Kontakt e-mailowy.

Kontaktując się z Get Oaked za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny Klient przekazuje Get Oaked swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości może zawrzeć również inne dane osobowe.

Dane Klienta są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Klientem, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda Klienta wynikające z zainicjowania z Get Oaked kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i Get Oaked nie jest w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Klient ma prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z Get Oaked prowadził (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędne interesy Get Oaked, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami ze strony Klienta.

PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE

Strona Get Oaked, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Klientom najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny.

Cookies można podzielić na cookies własne oraz cookie podmiotów trzecich.

Zgoda na cookies.

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Klient zawsze ma możliwość zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies, jednakże należy pamiętać, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne.

Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.

Cookies podmiotów trzecich.

Strona Get Oaked, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Analiza i statystyka.

Get Oaked wykorzystuje cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Get oaked korzysta w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies Klient ma możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics Get Oaked będzie mogła korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie.

Marketing.

Get Oaked korzysta z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Klientów reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies Klient może zdecydować, czy wyraża zgodę na korzystanie przez Get Oaked w swoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.

Get Oaked korzysta z narzędzi remarketingowych Google AdWords. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google AdWords. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies Klient ma możliwość zadecydowania, czy Get Oaked będzie mogła korzystać w tym przypadku z Google AdWords, czy nie.

Narzędzia społecznościowe.

Get Oaked zapewnia możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube.

Get Oaked osadza na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy Klient odtwarza takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.

Logi serwera.

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. adres IP Klienta, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Get Oaked w celu identyfikacji Klienta.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Stan na dzień: 20 maja 2018

Privacy Preference Center

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?